Photo

လူသစ္တန္းမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ ေလ့လာစရာ

By Internet Journal 21 April, 2018 - 17:21

ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Marketing Management) - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူတုိင္းသည္ မိမိအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစီးပြားအတြက္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးႏုိင္ေရးကို ပထမဦးစြာ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ေစ်းကြက္ရွာျခင္း ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရယူႏုိင္ေစသည္။ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈမရွိျခင္းသည္ စီးပြားေဆာက္တည္၍ မရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ၍ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေစရန္ Marketing Management သည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္လာရသည္။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း သေဘာတရားအရ ေစ်းကြက္အယူအဆမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး နည္းပရိယာယ္မ်ား အပါအဝင္စီမံခ်က္ (Planning) ကို ေရးဆြဲယူၾကရသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးျခင္း၏ အေျခခံမ်ား ျဖစ္သည္ကို ဦးစားေပးၾကရသည္။ ကုန္ပစၥည္း (Goods) ဝန္ေဆာင္မႈ (Services) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳ (Events and experiences) ပုဂၢိဳလ္မ်ား (Persons) ေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦ (Places and properties) ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္မႈ (Organization) သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) ႏွင့္ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္ (Ideas) မ်ားသည္ အေျခခံမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ မိမိႏွင့္တုိက္႐ိုက္ ပတ္သက္မႈကို အရယူကာ အေျချပဳလုပ္ကိုင္ရသည္။

ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ျခင္း၊ အၿမဲတမ္း ဝယ္ယူအားေပးသူျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးျခင္း၊ ဝယ္ယူအသံုးျပဳမည့္သူမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိႏုိင္သည္အထိ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ထားကာ ဆြဲေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးသည္ Marketing Management ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။ ဝယ္ယူအသံုးျပဳမည့္သူ၏ လုိခ်င္တမ္းတမႈ သို႔မဟုတ္ လုိအပ္ေနမႈတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေစသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးျခင္းအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ျပင္ဆင္အကြက္ခ် လုပ္ကိုင္မႈ အမ်ားအျပားကို အခ်ိန္အခါအလုိက္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ယူၾကရေလ့ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ Marketing Mix Theory ကို အသံုးခ်ၾကရသည္။ ထိုသီအုိရီကို 4Ps သီအုိရီဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ 7Ps သီအုိရီျဖစ္လာခဲ့သည္။ မၾကာေသးခင္ကမူ ဆ႒မေျမာက္ P ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပင္ ရွိလာခဲ့သည္။ 4Ps သီအုိရီမွာ ကုန္ပစၥည္း (Products) ေနရာ (Place) ေစ်းႏႈန္း (Price) ႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈ (Promotion) တုိ႔ကို ဆိုၫႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ 7Ps ျဖစ္လာေစရန္လူပုဂၢိဳလ္ (People) လုပ္ ငန္းစဥ္ (Process) ႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳ သက္ေသ
အေထာက္အထား (Physical evidence) တုိ႔ကို ျဖည့္စြက္မွတ္ယူၾကသည္။ ဆ႒မ ေျမာက္ P ဆုိသည္မွာ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအား (Productivily) ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းကိစၥရွိျခင္းကို ဆိုလုိပါ သည္။

ဝယ္ယူအသံုးျပဳမည့္သူ၏ လုိလားခ်က္ အမိအရ ျပဆိုႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစမည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ သီအုိရီတြင္ Products ကို အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပဆုိခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဝယ္ယူအသံုး
ျပဳမည့္သူအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ပစၥည္းကို ရယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရွိေနေစရမည့္ ဆုိင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရာေနရာ Place သည္ အေရးႀကီးလွသည္။ မိမိေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းကို အမ်ားစုမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏုိင္ေစမည့္ ေစ်းႏႈန္း (Price) သည္လည္း ေစ်းကြက္ဖန္တီးမႈ အစီအစဥ္၏ အေရးပါေသာအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာမႈကို ဝယ္ယူအားေပးမည့္သူ အမ်ားစုက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းသည္ စပါယ္ရွယ္ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ
ဝယ္ယူသူမ်ားက တန္ဖိုးထားကာ အျမတ္တႏိုး ဝယ္ယူၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူအား မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ရန္ ေၾကာ္ျငာေပးရသည္။ ေၾကာ္ျငာရာတြင္လည္း မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း သိရွိေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ကိုင္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သိရွိၿပီးေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါက ပိုမိုစိတ္ဝင္စားေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ပြဲ (Promot-ion) မ်ား ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ လူအမ်ားျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ ႐ုတ္တရက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိေသာ ပစၥည္းကို မဲေဖာက္ေပးျခင္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈအားလံုး သည္ Promotion သာ ျဖစ္သည္။

7Ps ျဖစ္လာေစသည့္ ေနာက္တိုးမ်ားမွ People ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္သည္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ လုပ္ငန္း စီးပြားေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ အေရာင္းဝန္ထန္းအဆင့္မွ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေပးသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအထိ ပုဂိၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ (Process) အတြက္ စနစ္တက် ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ေငြေပးေခ်ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးမႈကို ပိုမိုေအာင္ ျမင္ႏုိင္ပါေစ
သည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳသက္ေသ အေထာက္အထား (Physical evidence) ဆုိသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မွာ မိမိကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူသူက ျမင္သာထင္သာရွိေစမည့္ အေထာက္အထားမ်ား ဖန္တီးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရသည္။ လူအမ်ားျမင္ကြင္းတြင္ မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပသေပးႏုိင္မည့္ Road show မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကုန္ပစၥည္း၏ ၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ဗီဒီယို ျပကြက္မ်ားျဖင့္ ျပသေပးၾကပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာၾကရသည္။ ဆ႒မေျမာက္ 8thP သည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားဟုဆုိရာတြင္ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အညီ လုိအပ္သေလာက္ အေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သမွ် အရည္အေသြး ျပည့္မီရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား၏ Marketing Management မွန္ကန္မႈသည္ႏုိင္ငံ၏ လူေနမႈစနစ္ကို ျမင့္မားေစသည္။ လူအမ်ားအျပားအတြက္
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပၚေစသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားလည္း တိုးပြားေစသည္။ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈလည္း ျဖစ္ေစသည္စသည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ား ရရွိလာႏုိင္ေစပါသည္။

Marketing Management ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္( ၁၀) ခ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းကြက္စမ္းသပ္မႈ (Market analysis) ရည္မွန္းခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း (Set goals) အ႐ံႈးအျမတ္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း (Forecast sales and profits) နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေပၚလစီမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ရျခင္း (Strategies, polices & procedure) သင့္ေလ်ာ္သည့္ေစ်းကြက္
ဖြင့္အကြက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း (Evolve appropriate marketing mix) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္း စီမံျခင္း (Organize
marketing activities) အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျခင္း (Organize resources) ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္ေစျခင္း (Participation in product planning) အဆက္မျပတ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ လက္ဆင့္ကမ္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီမံထားျခင္း  (Managing supply chain) ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ စီစဦျခင္း (After sales activit- ies) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ကာ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့ပါက ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ဖန္တီးႀကံဆကာ ပိုမိုအရည္ အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း၊ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရႏုိင္ျခင္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္ဆင္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝျမင့္ မားေရးတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာ အမွန္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

(ေရွ႕အပတ္ Quality Management ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္)

ေရႊပုလဲအိမ္

http://www.internetjournal.media

Your rating: None Average: 5 (1 vote)